Ten geleide

dr. Victor Chel,
hoofd SOOL

Voor u ligt het jaarbericht 2021, dat aan de hand van verschillende beschouwingen en verslagen een terugblik op een stormachtig opleidingsjaar 2021 geeft.
Een jaar dat voor ons allen op een vreselijke manier getekend werd door het overlijden van onze aios Mariëtte Koster op 11 augustus; De kracht en wijze waarop onze aios hiermee zijn omgegaan is ontzag- en indrukwekkend! Een waardig en aangrijpend “in memoriam”, geschreven door haar jaargenoten van de aiosgroep maart 2019, waarin ook, conform de wens van Mariëtte, opgeroepen wordt voor een donatie aan het KWF om meer onderzoek naar melanomen mogelijk te maken, vindt u verderop in dit jaarbericht.

In 2021 moest, voor het 2e jaar op rij, weer vaak noodgedwongen afgezien worden van veel, wenselijke, “face to face” onderwijsmomenten, wat weer kansen bood voor, en waarmee weer belangrijke stappen werden gezet in, de verdere ontwikkeling van het online onderwijs en een evenwichtig, hybride scholingsaanbod.

De in 2020 gestarte dependance van SOOL bij het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam blijkt een groot succes wat beslist bijgedragen heeft aan de snelgroeiende instroom bij SOOL. Ook in 2021 bleef SOOL samen met o.a. SOON, Verenso, SBOH, Actiz en VWS actief bijdragen aan het bekender maken van de ouderengeneeskunde, o.a. door nieuwe, geslaagde “Dr. House-avonden” in Leiden en Utrecht. Deze PR-activiteiten zijn ook dringend nodig is, want de maatschappelijke behoefte aan specialisten ouderengeneeskunde neemt alleen maar toe en de bovengenoemde groeiende instroom, bleef helaas, ook in 2021, toch nog achter bij de landelijke en ook Leids/Rotterdamse groei van het aantal opleidingsplaatsen specialisme ouderengeneeskunde.Het kennis- en ervaringsniveau van de nieuwe kandidaat-AIOS bleek ook in 2021 weer hoog. Wij zijn er in Leiden trots op dat wij AIOS een individueel opleidingsschema op maat bieden dat royaal ruimte biedt aan persoonlijke wensen en voorkeuren; ook daar zijn wij dit jaar weer in geslaagd. Wij zijn er in leiden ook trots op dat, dankzij een kritische selectie en een gezamenlijk streven de lat hoger te leggen en te excelleren, de specialisten ouderengeneeskunde die de opleiding dit jaar hebben verlaten, geheel conform de missie van onze opleiding, weer echte visitekaartjes van onze opleiding en ons mooie veelzijdige vak zijn: specialisten ouderengeneeskunde 2.0.

AIOS omschrijven de ouderengeneeskunde als het vak van de toekomst: volop in ontwikkeling, een veelzijdig specialisme, generalistisch maar ook specialistisch, een vak met uitdagende complexe problematiek, door multimorbiditeit en polyfarmacie de richtlijnen voorbij, een vak voor mensen die oprechte interesse hebben in de (oudere maar heel vaak ook jongere) medemens en die van moeilijke puzzels houden, oog hebben voor wat er toe doet in het leven en die vooral ook gericht zijn op samenwerking, want voor de ouderengeneeskunde moet je echt een teamspeler zijn, een teamspeler die zijn werkterrein steeds meer ook buiten het verpleeghuis zal vinden, in het ziekenhuis en vooral ook in de eerste lijn.

De Specialisme Ouderengeneeskunde Opleiding Leiden maakt samen met de vervolgopleiding Huisartsgeneeskunde deel uit van de afdeling Public Health en Eerstelijns Geneeskunde (PHEG) van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) die naast genoemde vervolgopleidingen ook de disciplines Sociale Geneeskunde, Medische Antropologie en E-health omvat.

Leiden is in Nederland de ‘Silicon Valley’ van de ouderengeneeskunde: SOOL heeft het voorrecht zich in Leiden ingebed te weten in ’s lands grootste academische netwerkomgeving voor ouderengeneeskunde en diversiteit. SOOL kan daardoor gebruikmaken van diverse expertisecentra met elk belangrijke aandachtsgebieden binnen de ouderengeneeskunde, namelijk:

 • LUMC-interne geneeskunde-ouderengeneeskunde
 • binnen PHEG de onderdelen (Public) Population Health en medische antropologie
 • AGE (Academische werkplaats voor Geriatrie in de Eerste lijn en de langdurige zorg)
 • Universitair Netwerk voor de Care sector Zuid-Holland (UNC-ZH)
 • Leyden Academy on Vitality and Ageing
 • de enige huisartsopleiding in Nederland met ouderengeneeskunde als specifiek aandachtsgebied; een hoogleraar ouderengeneeskunde en de differentiatie ouderengeneeskunde voor AIOS huisartsgeneeskunde
 • Master Vitality and Ageing
 • Kaderopleiding Eerstelijns Ouderengeneeskunde

Binnen deze netwerkomgeving werken wij aan de ontwikkeling van de ‘Age-campus Leiden’ voor samenwerken en verbinden in onderzoek en onderwijs in de ouderenzorg. SOOL is aangesloten bij deze Age-campus Leiden om ook van hieruit gezamenlijk en interprofessioneel leren en opleiden te stimuleren en faciliteren.

Mede dankzij deze academische omgeving en de hooggewaardeerde samenwerking daarbinnen, kon ons opleidingsinstituut, zoals geïllustreerd door alle navolgende bijdragen in dit jaarbericht, ook weer in 2021 een belangrijke slag maken in de kwaliteitsverbetering van de opleiding specialisme ouderengeneeskunde; daarbij recht doende aan het voortdurend streven te verbeteren en te vernieuwen en aan de geformuleerde missie, visie en speerpunten:

Missie
SOOL leidt AIOS op tot kundige, vooruitstrevende en betrokken specialisten ouderengeneeskunde, die leiderschap tonen en met oprechte interesse in de individuele kwetsbare (oudere) patiënt, het verschil maken.

Visie
SOOL wil, door zichzelf steeds te verbeteren, een toonaangevende en aantrekkelijke opleiding specialisme ouderengeneeskunde zijn, waar kwalitatief goed, wetenschappelijk onderbouwd en zo mogelijk interprofessioneel onderwijs gegeven wordt, in samenwerking met opleiders en diverse andere disciplines uit zowel de eerste als tweede lijn.

Door verbinding een bijdrage leveren aan de continue verbetering van de ouderenzorg in Nederland, staat bij SOOL voorop. SOOL maakt actief deel uit van het, landelijk meest uitgebreide, Leidse netwerk van scholings- en onderzoeksinstituten op het gebied van de ouderengeneeskunde en ouderenzorg. AIOS kunnen tijdens de opleiding laagdrempelig gebruikmaken van het volledige scholingsaanbod van de Leidse netwerkpartners.

SOOL vraagt veel van AIOS: een ambitieuze inzet en een hoge mate van betrokkenheid en zelfreflectie. Omgekeerd mogen AIOS alles van SOOL vragen wat hun scholing en vorming tot specialist ouderengeneeskunde ten goede komt. SOOL is vooruitstrevend, flexibel, betrokken en voldoet proactief aan haar maatschappelijke taak om continu in te spelen op veranderingen in de samenleving t.a.v. de ouderenzorg. Over SOOL wordt gezegd: ‘Bij SOOL wordt ‘de lat hoog gelegd’ en ‘Bij SOOL doen ze meer’.

Kernwaarden
Vernieuwen, verbeteren en verbinden.

Speerpunten

 • Ketenzorg en multidisciplinaire samenwerking in de eerste lijn
 • Wetenschappelijke vorming met stimulering promotietrajecten
 • Talentontwikkeling AIOS
 • Onderwijsinnovatie
 • Docentprofessionalisering
 • Interprofessioneel opleiden